Turkcell Tonla Kazan servisi (Bundan böyle “Servis” olarak anılacaktır.) Turkcell Abonelerinin servise abone olmak suretiyle işbu taahhütnamede belirtilen koşullara uygun olarak herhangi bir içerik bedeli ödemeksizin www.tonlakazan.com’da yer alan markaların reklam müziklerini (jingle) hatlarına çalarken dinlet tonu olarak atayarak kendisini arayanlara dinletebilecekleri, dinlettikleri oranda Turkcell tarafından belirlenen şartlar dahilinde puan kazanabilecekleri bir servistir. Servis kapsamında aboneler işbu protokolde belirtilen tüm yükümlülüklere uymakla yükümlüdürler. Aboneler, Servise abone olmakla, işbu protokol metnini okuduklarını, anladıklarını ve bu taahhütnamede yer alan kuralları gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu kullanım şartları protokolü Turkcell Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve işbu protokolde düzenlenmeyen konularda Turkcell Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

 1. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ, servise üye olmak için Turkcell abonesi olma ön koşulunu yerine getirdiklerini taahhüt ederek, Turkcell aboneliğinin sona ermesiyle birlikte tonlakazan servis aboneliğinin de otomatik olarak sonlanacağını peşinen kabul eder.
 2. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ, servis dahilinde süper şifre kullanarak işlem yapabileceğini, bu işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını; şifre kullanılarak yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini Turkcell’in süper şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, Abonenin şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle TURKCELL'in sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı TURKCELL'i peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 3. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ , üyelik işlemi sırasında vermiş olduğu kişisel verilerin (isim, soyisim, e-posta adresi, yaş, cep telefonu numarası, cinsiyet, doğum tarihi, yaşadığı şehir ve eğitim durumu) ve Turkcell aboneliği süresince oluşan verilerin, TURKCELL tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına ve işlenmesine, diğer firmaların avantajları ile ilgili duyuruları almaya muvafakat eder. TONLAKAZAN SERVİSİ bu bilgileri TONLAKAZAN üyesinin kişilik haklarına zarar vermeksizin ve kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanma hakkına sahiptir. Turkcell, TONLAKAZAN SERVİSİ ÜYElerinin verilerini, kendilerine özel fırsat ve tekliflerin sunulması için, kişilik haklarına zarar vermeksizin ve kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelere uygun bir şekilde, üçüncü kişilerle ve diğer firmalarla paylaşma hakkına sahiptir.
 4. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ, Turkcell’in kendisine donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir taahhüdünün bulunmadığını kabul eder.
 5. Turkcell, tonlakazan servis üyesinin Turkcell Aboneliğinin sona ermesi, hatlarının kapanması, Abone'nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, şifrelerini Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın her zaman herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE'nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE'nin bu servisten yararlanmasına derhal son verebilir. Servise son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri servise son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı TURKCELL'den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Yine bu sebeplerden dolayı servise son verilmesi sonucu kullanıcıya hediye edilecek puan haklarından da abone vazgeçer.
 6. TONLAKAZAN-ÜYESİ TONLAKAZAN'da markanın jingle'ını (ReklamTon) yükledikten sonra, gelen aramalarda (tüm mobil operatörler, sabit hat ve yurtdışı aramaları dahil olmak üzere) arayan kişiye reklam dinletir. Turkcell, TonlaKazan üyelerine gelen aramalarda şüpheli bulduğu durumlarda kazanç sistemi içerisine dahil etmeme hakkını saklı tutar.
 7. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ, www.tonlakazan.com/yardim adresindeki şartlarda puan kazanacağını ve bu sayfada belirtilen kazanma ve kullanma şartlarından sorumlu olacağını TURKCELL’in bu şartları değiştirme hakkını elinde bulundurduğunu kabul eder.
 8. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ, Ödül puan kazanabilmesi çalan telefonunun açılması, gelen çağrıya yanıt vermesi gerektiğini ve cevapsız çağrıların aboneye puan kazanamayacağını kabul eder.
 9. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESI servis kapsamı ve www.tonlakazan.com/yardim adresinde belirtilen limitler dahilinde ödül puan kazanacağını kabul eder.
 10. TONLAKAZAN SERVIS ÜYESI katalogda harcamadığı ödül puanlarının 30.08.17 tarihinden sonra kullanılamaz olacağını ve TURKCELL’in bu tarihi değiştirme hakkını elinde bulundurduğunu kabul eder.
 11. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ, engellemiş olduğu markaların dışında kalan markalara ait reklamtonların, belirli zamanlarda servis tarafından otomatik olarak üyenin hattına atanabileceğini ve bu reklamtonların dinletimi karşılığında ödül puan kazanacağını kabul eder.
 12. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ belirli zamanlarda servis tarafından üyenin seçmiş olduğu reklamton üyeye atanamadığı durumlarda, Turkcell reklamtonunu dinletmeyi kabul eder. Bu reklamtonu dinletirken üye herhangi bir şekilde puan kazanamazken, bu reklamtonu iptal etme seçeneği vardır.
 13. TONLAKAZAN SERVİS ÜYESİ , ÜYELİĞİNİ iptal ettiği takdirde, katalog üzerinde harcamadığı puanları alamaz ya da bu ödüllerle hak iddia edemez.
 14. TURKCELL, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar.
 15. TURKCELL'ce bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak TURKCELL'in istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde TURKCELL sorumlu olmayacaktır. TURKCELL, bu sözleşme konusu hizmetlerin ABONE'ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.
 16. TURKCELL ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 17. TURKCELL ile ABONE arasında işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, TURKCELL'in defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, TURKCELL tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
 18. ABONE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde TURKCELL tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri TURKCELL'e derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 19. TURKCELL, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.
Yükleniyor